"מורה הנבוכים של התהליך השיקומי" – מידע מותאם ודרכי התקשרות

shutterstock_380349142
נותני שירות מספקים פעמים רבות מידע בעל פה או בכתב. אם מתעורר קושי לשמוע, לראות או להבין את המידע, על נותן השירות לספק התאמה. לדוג' אם קשה להבין או לזכור מידע שנמסר בעל פה, ניתן לקבל את המידע בכתב. אם יש קושי לקרא את המידע הכתוב ניתן לקבל את המידע מוקלט.

חשוב לדעת: קיימות חלופות שונות שנותן השירות יכול לספק. ייתכן כי אדם יבקש התאמה מסוימת אך נותן השירות יכול לספק התאמה אחרת וזאת בתנאי שההתאמה הולמת את צרכיו של מקבל השירות ושומרת על שוויון.

שימו לב! מדובר בשירותים אותם יש לבקש!!! מנותן השירות.

כתיבה או הקלטה של מידע שניתן פעל פה

נותן השירות מספק פעמים רבות מידע בעל פה. אם מתעורר קושי לשמוע, להבין או לזכור את המידע או לעקוב אחריו, ניתן לבקש מנותן השירות לכתוב את הדברים על דך או במחשב. ניתן גם לקבל את המידע כשהוא מוקלט. אם מתעורר קושי להבין את המידע ניתן לקבל אותו בפישוט לשוני.

נותן השירות אינו חייב לספק בפישוט לשוני מידע המנוסח בלשון משפטית כגון חוקים, או בשפה מקצועית כמו דוחות מדעיים.

יש לבקש מנותן השירות כתיבה או הקלטה וכן פישוט לשוני של המידע הניתן בעל פה.

נותן השירות צריך לספק את ההקלטה תוך זמן סביר, אך לא יותר משלושה שבועות לאחר הגשת הבקשה.

מידע כתוב בדפוס נגיש ובפישוט לשוני

אם נותן השירות מספק מידע מודפס, לדוגמא עלון או הסכם ומתעורר קושי לקרא אותו, ניתן לבקש ולקבל אותו בדפוס נגיש. כלומר: באותיות גדולות וברורות, בגוון הנוגד את גוון הרקע וללא קישוטים. אם מתעורר קושי להבין את המידע ניתן לקבל אותו בפישוט לשוני.

נותן השירות אינו חייב לספק בפישוט לשוני מידע המנוסח בלשון משפטית כגון חוקים או בשפה מקצועית כמו דוחות מדעיים.

קבלת מידע כתוב מוקלט בקובץ

כאשר עולה קושי לקרא או להבין מסמך, ניתן לקבל אותו מוקלט ולשמוע אותו באמצעות מחשב או נגן.

נותן השירות צריך לספק את ההקלטה תוך זמן סביר אך לא יותר משלושה שבועות לאחר מועד הגשת הבקשה.

קבלת מידע בקובץ המתאים לתוכנת הקראה או המרה לברייל

אם עולה קושי לקרא מסמך, אפשר לקבל קובץ דיגיטלי של המסמך שניתן להקראה באמצעות תוכנת הקראה או באמצעות המרה לכתב ברייל.

נותן השירות צריך לספק קובץ כזה תוך זמן סביר אך לא יותר משלושה שבועות לאחר מועד הגשת הבקשה.

הקראת מסמך על ידי נותן השירות

אם יש צורך לקרא מסמך על מנת לקבל שירות, ניתן לבקש מנותן השירות להקריא אותו במקום. אם המסמך ארוך יותר משלושה עמודים ונותן השירות אינו יכול לקרא אותו במקום, עליו לקבוע לכך זמן תוך שבוע.

קבלת מידע מודפס בברייל

ניתן לבקש מידע כתוב על אודות השירות או מידע כתוב הניתן כחלק מהשירות – בכתב ברייל.

נותן השירות צריך לספק את המסמך בכתב ברייל תוך זמן סביר אך לא יותר משלושה שבועות לאחר מועד הגשת הבקשה

קבלת שירות באמצעות תקשורת תומכת חליפית

כאשר ניתן שירות לאנשים המשתמשים בתקשורת חליפית כמו לוח תקשורת, נותן השירות צריך לספק את המידע באמצעות שימוש התקשורת התומכת החליפית של מקבל השירות

תרגום השיחה לשפת הסימנים

על נותן השירות לספק מתרגם לשפת הסימנים מטעמו, אם המידע מורכב, השיחה ארוכה והנושא חשוב במיוחד. לדוג' כאשר מדובר בשירות כספי או בשירות משפטי.

תגובה