פעמים רבות בעת חיפוש עבודה, כחלק מאבחון ומיקוד תעסוקתי, אנו ממפים מה הוא מקום העבודה האידיאלי עבורנו וכן, מה הוא התפקיד הטוב ביותר לנו, תוך בחינת התנאים הסביבתיים המאפשרים לנו לעסוק בעבודה כזו או אחרת. אין ספק שבחינת הגורמים הסביבתיים מהווה משקל רב יותר לנשים כאשר הן פונות לחיפוש עבודה.

במה שונה עבודת נשים?

על אף כל השינויים בתפיסה החברתית בנוגע לתפקידן של נשים, נשים עדיין נתפסות כאחראיות על ניהול משק הבית וגידול הילדים וככאלו בעלות כוחות וחוזקות שונים משל גברים.
עם זאת, לאור השינויים החברתיים המתרחשים בעשורים האחרונים, ניכר כי נשים הפכו לכוח עבודה משמעותי הגדל משנה לשנה, כאשר כיום הנשים מהוות כמעט 50% מכוח העבודה במשק. מחקרים רבים מראים כי לא רק שנשים צעירות מביעות מחויבות גדולה יותר הן לעבודה והן למשפחה מעמיתיהן הגברים אלא גם שהן עצמאיות יותר מבחינה כלכלית. כמו כן, הנשים מקדישות זמן רב יותר לקידום ההשכלה והקריירה שלהן. בתחום התעסוקה הספרות המחקרית מוכיחה כי בעשורים האחרונים נשים החלו לעבוד בתחומי תעסוקה אשר בעבר נשלטו על ידי גברים (Kulik. L, 2000 ).

הצרכים הייחודיים של נשים עם מוגבלות בשוק העבודה

לנשים עם מוגבלות קשיים וצרכים הייחודיים להן, הן בהשוואה לנשים ללא מוגבלות והן בהשוואה לגברים עם מוגבלות. קצת נתונים לסבר את האוזן :

  • שיעור המועסקות בקרב נשים עם מוגבלות בנות 22-65 נמוך משיעור המועסקות בקרב נשים ללא מוגבלות בגיל זה (%50 ו-%70 ,בהתאמה).
  • כאשר מתייחסים לנושא התעסוקה בקרב אוכלוסייה זו, יש לזכור כי מדובר באנשים המקבלים קצבה הניתנת עקב אבדן או צמצום בכושר העבודה. על כן, בסך הכול, שיעור נמוך מקרב אוכלוסייה זו מועסקים .
  • שטורסברג וריבליס מצאו כי קיימת השפעה של המגדר על תעסוקה.

לאישה יש פחות סיכויים להיות מועסקת

הבדל זה נובע מכך שהגברים עובדים בתעסוקה מוגנת/נתמכת בשיעור גבוה יותר מהנשים (%9 מהגברים לעומת %4 מהנשים). יחד עם זאת לא נמצאו הבדלים בין המועסקים משני המינים מבחינת מספר ימי העבודה בשבוע, אך נמצאו הבדלים במספר שעות העבודה ביום:

  • %42 מהגברים המועסקים עובדים במשרה מלאה (מעל חמש שעות ביום), לעומת %33 מהנשים המועסקות.
  • מבין מקבלי הקצבה שאינם עובדים, שיעור הגברים המחפשים עבודה גבוה יותר משיעור הנשים: %37 לעומת
  • יותר גברים קיבלו שיקום תעסוקתי: %19 לעומת %13 מהנשים מלשכות רווחה ו-%14 לעומת %9 מהנשים מהמוסד לביטוח לאומי. ממצא זה עולה בקנה אחד עם ממצאים על אוכלוסיית הנכים בארצות הברית המראים כי לא רק ששיעורים נמוכים יותר של נשים עם מוגבלות מקבלות שיקום תעסוקתי, אלא גם שמסלולי השיקום שהן מקבלות שונים מאלה של הגברים. (שטורסברג, ריבליס,

כיצד אנחנו בשלו מתייחסים לתעסוקת נשים עם מוגבלות? הגינון כדוגמה

עבודת נשים בגינון

חברת "שלו" דוגלת בשוויון ככלל ובשיווין בתחום התעסוקה בפרט. הדבר בא לידי ביטוי בהנעת שינויי התפיסה בקרב מעסיקים ועובדים כאחד למען פיתוח הזדמנויות תעסוקה שוויוניות הן לאנשים המתמודדים עם מגבלה כלשהי והן מבחינה מגדרית.

דוגמא לכך ניתן לראות בפרויקט הגינון הפועל בערים באר שבע ודימונה שבו ישנו כוח עבודה משמעותי של נשים. עבודת הגינון במשך שנים רבות נתפסה כעבודה "גברית" לכל דבר בשל אופי העבודה הפיזי. למרות כך, גילינו כי לנשים ישנו כוח פיזי שווה ולעיתים אף כביר מהגברים. הנשים העובדות במסגרת הגינון הוכיחו כי הן מסוגלות לעבוד בשטח, בכל תנאי מזג האוויר ועם כל כלי העבודה השונים וזאת תוך ביצוע העבודה בצורה יסודית ואיכותית!

מ', עובדת גינון באר שבע אומרת:" המין הנשי הוא השולט ומסתבר שגם בעבודות שכביכול "גבריות" הן יכולות לעשות זאת לא פחות טוב ואף יותר". עוד מוסיפה ואומרת:" בשבילי הגינון הוא תרפיה. אפילו שזו עבודה סיזיפית, טבע עושה טוב לנשמה למרות הקושי".

המאמר נכתב ע"י מנהלת תחום תעסוקה, אנה שמולביץ' זיידמן ועו"ס אסתר פרידמן .

מקורות :
1.The Impact of Gender and Age on Attitudes and Reactions to Unemployment: The Israeli Case/ Liat Kulik Sex Roles, Vol. 43 Nos. 1/2, 2000
2. נשים בנות 60-18 עם מוגבלות בישראל: ממצאים נבחרים מניתוח משנה של נתוני סקרים ארציים
נ. שטרוסברג, ג. איתן-ריבליס , 2006